Jak dobrze napisać regulamin sklepu internetowego

Agnieszka Lekszycka
Agnieszka Lekszycka
15/9/2017
Jak dobrze napisać regulamin sklepu internetowego

Tytuł tego wpisu równie dobrze mógłby brzmieć: jak uniknąć klauzul niedozwolonych i braków informacyjnych w regulaminie sklepu internetowego. To są właśnie dwa podstawowe kryteria, które decydują o tym, czy mamy dobry i bezpieczny regulamin sklepu. Poniżej znajdziesz przydatne informacje przygotowane przez ekspertów z serwisu Regulaminowo.pl, o tym, co powinien zawierać prawidłowy regulamin sklepu internetowego oraz wskazówki, czego należy unikać.

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzula niedozwolona to zapis w regulaminie sklepu internetowego, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Oznacza to, że nie ma zamkniętej listy klauzul niedozwolonych, a każdy zapis w naszym regulaminie należy oceniać przez powyższy pryzmat. Oczywiście, pomocniczo, sprzedawca może posiłkować się rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli nie znajdziemy tam naszego postanowienia,  to wcale nie musi to oznaczać, że nie jest on niedozwolone.Najczęstsze klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych dotyczą ograniczeń w zakresie reklamacji i zwrotów towaru, czyli kwestii najbardziej wrażliwych dla sprzedawcy internetowego. Poniżej przykładowa klauzula niedozwolona:„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania”

Co grozi za używanie klauzul niedozwolonych?

Dlaczego unikanie klauzul niedozwolonych jest tak istotne? W przypadku gdy posiadamy w regulaminie klauzule niedozwolone musimy się liczyć z dwoma podstawowymi zagrożeniami. Po pierwsze są to różnego rodzaju stowarzyszenia oraz konsumenci pozywający sprzedawcę w ramach tzw. kontroli abstrakcyjnej. Jest to kontrola przeprowadzana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku przegranej sprzedawca powinien się liczyć z kosztami rzędu 1000-1500 zł od jednego postępowania. Drugim zagrożeniem jest kontrola ze strony UOKiK - tutaj w razie wykrycia klauzuli niedozwolonej przeciwko sprzedawcy może zostać wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Stwierdzenie takiego naruszenia może się wiązać z kolei z nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej sięgającej 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Zadbaj o rzetelne i wyczerpujące udostępnienie informacji konsumentom

Sprzedawca internetowy zobowiązany jest udostępnić konsumentowi (jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży) szeregu informacji. Obowiązki informacyjne wynikają z różnych przepisów i mogą się różnić w zależności od branży danego sprzedawcy internetowego. Część obowiązków informacyjnych będzie jednak wspólna bez względu na oferowany towar - przykładowo, każdy sprzedawca obowiązany jest poinformować konsumenta o:

 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki
 • zasadach zapłaty ceny
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący
 • miejscu i sposobie składania reklamacji
 • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy
 • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty
 • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy
 • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie
 • językach, w których umowa może być zawarta
 • kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej

Dobrym miejscem na spełnienie obowiązków informacyjnych jest właśnie regulamin sklepu internetowego - sprzedawca może je tutaj precyzyjnie i wyczerpująco opisać, a klient zazwyczaj przed złożeniem zamówienia obowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z samym regulaminem. W takim wypadku sprzedawca ma ułatwioną drogę do wykazania zapoznania klienta z wymaganymi przez prawo informacjami.

Zwróć uwagę na czytelność i zrozumiałość regulaminu

Regulamin sklepu nie powinien być traktowany jako sztuka dla sztuki. Dobrze napisany regulamin to regulamin czytelny, przejrzysty oraz pomocny. Regulamin powinien odpowiadać na najczęstsze pytania klientów - w ten sposób oszczędza on czas sprzedawcy oraz buduje zaufanie w oczach klientów. Sprzedawca, który przykładowo zamieszcza precyzyjne dane firmy wraz np. z numerem NIP i REGON jest bardziej wiarygodny w oczach klientów.Odnośnie samej formy regulaminu to warto go podzielić na tematyczne akapity, oznaczyć kolejnymi paragrafami i punktami oraz zaopatrzyć w krótki spis treści, który ułatwi klientom nawigację oraz odnalezienie potrzebnej informacji.

Kontroluj zmiany i monitoruj rejestr klauzul niedozwolonych

Pod koniec tego roku przygotowana zostanie nowa ustawa o prawach konsumentów, która m.in. uchyli dwie podstawowe obecnie ustawy dla sprzedawców internetowych i ich klientów. Wymusi to z pewnością rewizję obecnych regulaminów i dostosowanie ich do nowych przepisów.Od początku roku tempo przybywania nowych klauzul niedozwolonych w rejestrze klauzul UOKiK wzrosło do blisko 5 klauzul niedozwolonych dziennie.Tylko te dwa argumenty powinny przekonać każdego sprzedawcę do regularnego monitoringu regulaminu, nie tylko pod kątem ew. zmian w prawie, ale przede wszystkim pod kątem klauzul niedozwolonych.

Podsumowanie

Powyżej wskazaliśmy 4 podstawowe kryteria, które powinien spełniać dobry regulamin sklepu internetowego. Pamiętajmy, że dobry regulamin to taki, który z jednej stroni chroni interesy sprzedawcy i oszczędza jego czas, a z drugiej chroni także interesy klientów i odpowiada na wszelkie ich wątpliwości związane z dokonaniem zakupu w danym sklepie internetowym.Artykuł powstał we współpracy z ekspertami serwisu Regulaminowo.pl – specjalizującego się w tworzeniu dopasowanych regulaminów dla sklepów i serwisów internetowych.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.