Regulamin

Słownik

 1. Konto – jest to umowa o świadczeniu drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez Shoplo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Shoplo Store, ewentualnie Shoplo Multichannel oraz Shoplo Chat
 2. Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzi działalność gospodarczą bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestruje się w Shoplo.com.
 3. Shoplo - oznacza spółkę Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 5213630420 o kapitale zakładowym 88 300 zł.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Rodzaj usług świadczonych przez Shoplo

 1. Shoplo świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swój sklep internetowy. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprzedaż produktów przez internet.

Postanowienia ogólne

 1. Shoplo zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z Shoplo na podstawie własnego wyboru, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Shoplo nie udziela żadnych gwarancji lub zapewnień innych niż wyraźnie określone w regulaminie i wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi w najszerszym możliwym zakresie.
 4. Shoplo zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia działania lub usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo.
 5. Shoplo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z shoplo.com.
 6. Całkowita odpowiedzialność Shoplo zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Shoplo przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 7. Shoplo odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Shoplo.
 8. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Użytkowników będących w okresie testowym (15 dni).
 9. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie shoplo.com.
 10. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Shoplo pozostają jego własnością. Shoplo może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 11. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto Shoplo, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze Shoplo w każdym momencie.
 12. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 13. Regulamin Shoplo to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Shoplo.
 14. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Shoplo przez email.

Shoplo Theme Store

 1. Shoplo umożliwia zmianę wyglądu sklepu Użytkownika poprzez szablony.
 2. Szablon można pobrać z Shoplo Theme Store, stworzyć za pomocą Shoplo kreatora lub dodać własny szablon.
 3. Szablon stworzony za pomocą kreatora lub pobrany z Shoplo Theme Store może być wykorzystany tylko na platformie Shoplo.
 4. Szablon stworzony za pomocą kreatora nie może być sprzedawany na platformie Shoplo ani poza nią.
 5. W przypadku szablonu stworzonego za pośrednictwem Shoplo kreatora prawa własności intelektualnej pozostają po stronie Shoplo. Jeśli użytkownik je naruszy Shoplo może dochodzić swoich praw, także w sądzie.
 6. Pobrany Szablon może zostać wykorzystany tylko do jednego sklepu. Można wykorzystać go w kolejnym sklepie zamykając poprzedni.
 7. Zabroniona jest sprzedaż szablonu kolejnym Użytkownikom Shoplo oraz innym podmiotom czy osobom trzecim.
 8. Można modyfikować dowolnie pobrany szablon. Shoplo może modyfikować stopkę sklepu Użytkownika, w przypadkach naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa także całą zawartość szablonu.
 9. Prawa własności intelektualnej pozostają po stronie autora szablonu. Jeśli Użytkownik je naruszy, autor szablonu może dochodzić swoich praw, także w sądzie. W takich przypadkach Shoplo zobowiązane jest do zablokowania, a nawet usunięcia konta Użytkownika w Shoplo.
 10. Wsparcie techniczne dotyczące szablonu leży po stronie autora. Użytkownik pobierający szablon wyraża na to zgodę. Shoplo może pomóc Użytkownikowi skontaktować się z autorem szablonu.
 11. Jeżeli Użytkownik (lub osoby trzecie działające na polecenie Użytkownika) wprowadzi zmiany w kodzie html szablonu, szablon traci gwarancję, a tym samym wsparcie techniczne autora.
 12. Odpowiedzialność z tytułu instalacji szablonu leży po stronie Użytkownika. Shoplo nie bierze odpowiedzialności za dane, które mogą zostać nadpisane lub usunięte podczas pobierania nowego szablonu.

Opłaty

 1. Płatność za Shoplo Użytkownik może dokonać za pośrednictwem eprzelewów oraz karty kredytowej.
 2. Okres abonamentowy Shoplo jest naliczany co 30, 90, 180 lub 365 dni zaczynając od daty założenia konta Shoplo.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych właściciela sklepu.
 4. Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Shoplo udostępniona zostanie faktura VAT.
 5. Monit o dokonanie płatności wysyłany jest mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 7, 3 oraz 1 dni przed końcem okresu abonamentowego.
 6. Jeżeli dokonasz płatności po okresie 30 dni, abonament zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 7. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 8. Shoplo nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Shoplo.
 9. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o., Braintree lub Blue Media Sp. z o.o. jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych

 1. Shoplo przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b lub f/ RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu (użytkowników końcowych) Shoplo Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Jednocześnie Shoplo informuje, że:
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i jego dotyczących w ramach świadczenia jest Shoplo Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 79, NIP: 5213630420, kapitał zakładowy 88 300 zł .
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Shoplo pisząc na adres info@shoplo.com.
 6. Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Shoplo i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie, korzystając z funkcji „Zamknij sklep” w panelu administracyjnym. Nie rodzi to po stronie Shoplo żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za dany miesiąc.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Shoplo.
 3. Rezygnacja z Shoplo nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 4. Jeśli Shoplo wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 5. W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do panelu zarządzania Użytkownika zostanie zablokowany. Po upływie kolejnych 14 dni dostęp do sklepu Użytkownika zostanie zablokowany całkowicie.

Reklamacje

 1. Shoplo udostępnia adres poczty elektronicznej contact@shoplo.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacje można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Shoplo miało wykonać daną usługę.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.

Zmiany w usłudze i cenniku

 1. Shoplo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie Shoplo.com oraz w panelu zarządzania Shoplo.
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Shoplo może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu (w tym świadczenie usługi i prawo do pobierania abonamentu) na inny podmiot powiązany z Shoplo a Użytkownik wyraża na to zgodę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu odbywa się w trybie zmiany Regulaminu.