Regulamin

Słownik
 1. Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zarejestruje się w Shoplo.com.
 2. Shoplo - oznacza spółkę Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420 o kapitale zakładowym 72 800 zł.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Warszawa ul. Inflancka 4c.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Rodzaj usług świadczonych przez Shoplo
 1. Shoplo świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swój sklep internetowy. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprzedaż produktów przez internet.
Postanowienia ogólne
 1. Shoplo zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany regulaminu w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 2. Shoplo może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 3. Użytkownik korzysta z Shoplo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Shoplo nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bez awaryjnie.
 5. Dane na koncie (pomijając dane kart kredytowych) nie są szyfrowane i mogą być udostępniane innym podmiotom w celach realizacji usług.
 6. Shoplo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny.
 7. Shoplo nie gwarantuje jakości produktów czy usług zakupionych za pośrednictwem platformy i narzędzi Shoplo.
 8. Shoplo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z shoplo.com.
 9. Całkowita odpowiedzialność Shoplo zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Shoplo przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 10. Shoplo odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Shoplo.
 11. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Użytkowników będących w okresie testowym (15 dni).
 12. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie shoplo.com.
 13. Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika Shoplo będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 14. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Shoplo pozostają jego właśnością. Shoplo może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 15. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto Shoplo, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze Shoplo w każdym momencie.
 16. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 17. Regulamin Shoplo to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Shoplo.
 18. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Shoplo przez email.
Shoplo Theme Store
 1. Shoplo umożliwia zmianę wyglądu sklepu Uzytkownika poprzez szablony.
 2. Szablon można pobrać z Shoplo Theme Store, stworzyć za pomocą Shoplo kreatora lub dodać własny szablon.
 3. Szablon stworzony za pomocą kreatora lub pobrany z Shoplo Theme Store może być wykorzystany tylko na platformie Shoplo.
 4. Szablon stworzony za pomocą kreatora nie być sprzedawany na platformie Shoplo ani poza nią.
 5. W przypadku szablonu stworzonego za pośrednictwem Shoplo kreatora prawa własności intelektualnej pozostają po stronie Shoplo. Jeśli użytkonik je naruszy Shoplo może dochodzić swoich praw w sądzie.
 6. Pobrany Szablon może zostać wykorzystany tylko do jednego sklepu. Można wykorzystać go w kolejnym sklepie zamykając porzedni.
 7. Zabroniona jest sprzedaż szablonu kolejnym Użytkownikom Shoplo oraz innym podmiotom czy osobom trzecim.
 8. Można modyfikować dowolonie pobrany szablon. Shoplo może modyfikować stopkę sklepu Użytkownika, w przypadkach naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa także całą zawartość szablonu.
 9. Prawa własności intelektualnej pozostają po stronie autora szablonu. Jeśli Użytkownik je naruszy, autor szablonu może dochodzić swoich praw także w sądzie. W takich przypadkach Shoplo zobowiązane jest do zablokowania, a nawet usunięcia konta Użytkownika w Shoplo.
 10. Wsparcie techniczne dotyczące szablonu leży po stronie autora. Użytkownik pobierający szablon wyraża na to zgodę. Shoplo może pomóc Użytkownikowi skontaktować się z autorem szablonu.
 11. Jeżeli Użytkownik (lub osoby trzecie działające na polecenie Użytkownika) wprowadzi zmiany w kodzie html szablonu, szablon traci gwarancję, a tym samym wsparcie techniczne autora.
 12. Odpowiedzialność z tytułu instalacji szablonu leży po stronie Użytkownika. Shoplo nie bierze odpowiedzialności za dane, które mogą zostać nadpisane lub usunięte podczas pobierania nowego szablonu.
Opłaty
 1. Płatność za Shoplo Użytkownik może dokonać za pośrednictwem eprzelewów oraz karty kredytowej.
 2. Okres abonamentowy Shoplo jest naliczany co 30, 90, 180 lub 365 dni zaczynając od daty założenia konta Shoplo.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych właściciela sklepu.
 4. Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Shoplo udostępniona zostanie faktura VAT.
 5. Monit o dokonanie płatności wysyłany jest mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 7, 3 oraz 1 dni przed końcem okresu abonamentowego.
 6. Jeżeli dokonasz płatności po okresie 30 dni, abonament zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 7. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 8. Shoplo nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Shoplo.
 9. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.
Dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Studenckiej 29/31 (02-735), NIP: 5213630420, kapitał zakładowy 72 800 zł . Shoplo przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Shoplo.com, będą przetwarzane przez Shoplo również w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawę.
 2. Akceptując regulamin użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu firmie Shoplo Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Rezygnacja i odstąpienia
 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie, korzystając z funkcji „Zamknij sklep” w panelu administracyjnym. Nie rodzi to po stronie Shoplo żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za dany miesiąc.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Shoplo.
 3. Rezygnacja z Shoplo nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 4. Shoplo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 5. Jeśli Shoplo wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 6. W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do panelu zarządzania Użytkownika zostanie zablokowany. Po upływie kolejnych 14 dni dostęp do sklepu Użytkownika zostanie zablokowany całkowicie.
Reklamacje
 1. Shoplo udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacje można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Shoplo miało wykonać daną usługę.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.
Zmiany w usłudze i cenniku
 1. Shoplo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie Shoplo.com oraz w panelu zarządzania Shoplo.
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Shoplo rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.
team