Regulamin programu partnerskiego SHOPLO.COM

Słownik
 1. Partner - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa polskiego, bądź osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski, która zarejestrowała się w Programie.
 2. Shoplo - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.shoplo.pl, do którego prawa należą do spółki Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflancka 4C, będący stroną w Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Program - program organizowany przez Shoplo, przeznaczony dla Partnerów, na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na odpłatnym świadczeniu usług przez Partnera na rzecz Shoplo.
 4. Szablon - odseparowana część kodu sklepu odpowiadająca za jego prezentację w przeglądarkach internetowych. Zawiera pliki HTML, CSS, JS oraz pliki graficzne.
 5. Aplikacja - Odseparowana od Shoplo część funkcjonalności komunikująca się z Shoplo za pomocą Shoplo API, pozwalająca rozszerzyć możliwości oferowane przez Sklep.
 6. AppStore - Część strony internetowej Shoplo.com, za pomocą której klient może dokonać zakupu lub instalacji aplikacji.
 7. ThemeStore - Część strony internetowej Shoplo.com, za pomocą której klient może dokonać zakupu lub instalacji szablonu dla swojego sklepu.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Cel Programu
 1. Celem programu jest powiększenie bazy klientów Shoplo oraz rozszerzanie i rozwój Shoplo poprzez możliwości oferowane przez Aplikacje oraz Szablony. Shoplo dąży do rozbudowania funkcjonalności rozwiązań oferowanych przez serwis internetowy www.shoplo.pl oraz do rozpropagowania serwisu wśród potencjalnych klientów.
Przystąpienie do Programu
 1. Zamieszczone na stronie partners.shoplo.com informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu skierowane do potencjalnych partnerów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 2. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie winien dokonać następujących czynności:
  • dokonać rejestracji w Programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://partners.shoplo.com/pl/auth/signup
  • zapoznać się z Regulaminem i dokonać jego akceptacji. Akceptacja powoduje automatyczne założenie konta w Programie
  • zapoznać się z Polityką Prywatności i dokonać jej akceptacji
  • zapoznać się z Umową powierzenia przetwarzania danych i dokonać jej akceptacji
 3. Przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta w dniu, w którym osoba przystępująca do programu założyła konto poprzez formularz rejestracyjny Partnera. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa. Prawem właściwym dla Umowy jest zawsze prawo polskie.
 4. Przyjmuje się, że w ramach umowy Partner zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad przetwarzania danych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie partner zobowiązany jest do posiadania niezbędnych dokumentów, umów, porozumień w celu przetwarzania danych swoich klientów
 5. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Na czas trwania Umowy udostępniany jest Partnerowi panel zarządzający Programu, dostępny po zalogowaniu na konto Partnera. W ramach tego panelu, Partner może dodawać Aplikacje lub Szablony, przeglądać statystyki pobrań zamieszczonych Aplikacji lub Szablonów, zarządzać płatnościami Programu Partnerskiego, polecać Shoplo swoim kontaktom. Dostęp do panelu zarządzającego nie jest możliwy po wygaśnięciu Umowy (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia).
Rodzaje świaczonych usług w Programie
 1. Poprzez uczestnictwo w Programie, Partner może świadczyć następujące usługi:
  • sprzedając Aplikację - Partner tworzy Aplikacje roszerzającą funkcjonalności Shoplo, następnie umieszcza Aplikacje w App Store deklarując jednocześnie jej cenę. Klienci Shoplo mogą kupić taką aplikację. Partner otrzymuje prowizję w wysokości 70% zadeklarowanej ceny brutto. Udostępnienie Aplikacji nastąpuje na zasadach określonych w punkcie LICENCJA.
  • sprzedając Szablon - Partner tworzy Szablon, następnie umieszcza go w naszym Theme Store. Właściciele sklepów mogą kupić taki szablon do swojego sklepu. Partner z każdej sprzedaży otrzymuje 70% zadeklarowanej wcześniej ceny brutto. Udostępnienie następuje na zasadach opisanych w punkcie LICENCJA.
  • polecając Shoplo - Partner może polecać Shoplo swoim kontaktom za pomocą funkcjonalnosci udostępnionej na stronie internetowej https://www.shoplo.pl/program-partnerski dostępnej po zalogowaniu się na konto partnerskie. Poprzez otrzymany po rejestracji link kontakt może założyć sklep na Shoplo. Z każdej płatności dokonanej przez polecony kontakt, Partner otrzymuje prowizję w wysokości 30%.
Licencja
 1. Partner poprzez umieszczenie Szablonu lub Aplikacji w Shoplo udziela Shoplo wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Szablonu lub Aplikacji stworzonego przez Partnera na okres obowiązywania niniejszej Umowy, z prawem udzielania dalszych licencji.
 2. Shoplo będzie mogło używać Szablonów lub Aplikacji na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 oraz art. 74.4 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wypłata środków
 1. Należne Partnerowi opłaty uiszczane będą jako wypłata pieniężna. Każdorazowo po zgromadzeniu co najmniej 500 zł (125 euro) na koncie w Programie, Partner może wypłacić zebrane środki w formie pieniężnej, przelewem na konto PayPal.
 2. W przypadku, gdy Partner zgromadził środki na koncie wyłącznie za pomocą poleceń, wypłata środków jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty abonamentowej przez co najmniej dwa polecone sklepy.
 3. Zgłoszenie wypłaty można dokonać klikając przycisk “Wypłać” w zakładce finanse po zalogowaniu do swojego panelu zarządzającego Programem.
 4. Wskazując wypłatę pieniężną Partner jednocześnie wskazuje adres email do którego ma podpięte konto PayPal, na jaki ma zostać dokonana wypłata. Do czasu zlecenia przez Partnera wypłaty, środki skumulowane przez Partnera na jego koncie w Programie partnerskim nie mogą zostać przez Partnera wykorzystane, tj. Partner nie może tymi środkami w żaden sposób dysponować, dokonywać jakichkolwiek potrąceń itp.
 5. Jeśli Partner udziela licencji Shoplo na Szablon lub Aplikację, wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w prowizji Partera z tytułu sprzedaży danego Szablonu lub Aplikacji.
 6. Po złożeniu dyspozycji wypłaty środków za dany miesiąc, nie później jednak niż 7 dnia następnego miesiąca Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi na Shoplo fakturę VAT i prześle ją na adres Shoplo partners@shoplo.com.
 7. W przypadku osbób fizycznych Shoplo po zakończeniu roku kalendarzowego wyśle partnerowi bilans rozliczeń jego konta na druku IFTR, który umożliwia rozliczenie z właściwym urzędem podatkowym odpowiednim dla lokalizacji partnera. Wypłata środków nastąpi na wskazany w rejestracji rachunek bankowy partnera w ciagu 7 dni roboczych od dnia złożenia polecenia wypłaty.
 8. Załączenie wyżej wskazanych dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty na rzecz Partnera.
 9. Wszystkie wartości wskazane w Regulaminie są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług ciążący na Partnerze.
 10. Wypłata Partnerowi środków następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia Shoplo prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Shoplo.
 12. Faktury VAT lub rachunki należy wysyłać na adres: partners@shoplo.com
 13. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej umowy. Shoplo nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
Odpowiedzialność Shoplo
 1. Shoplo nie ponosi odpowiedzialności za:
  • brak możliwości zarejestrowania poleconej osoby w Shoplo bez względu na przyczynę
  • wszelkie problemy techniczne związane z działaniem Shoplo, AppStore lub ThemeStore a w szczególności problemy związane z niemożliwością zakupu Aplikacji lub Szablonu
  • wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.
  • utracone korzyści związane z udziałem w Programem Partnerskim i inne;
  • szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim (w szczególności za utratę potencjalnych zysków przez Partnera).
  • Naruszenie praw osób trzecich przez Partnera przy świadczeniu usług na rzecz Shoplo, w szczególności naruszenia praw autorskich
 2. Shoplo przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność, bez ograniczeń za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu oraz kwestie związane z realizacją Programu wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników Shoplo w trybie dostępnych formularzy do kontaktu z zespołem obsługi użytkowników.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne w Warszawie, zgodnie z ich właściwością rzeczową.
Rozwiązanie umowy
 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn.
 2. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia z serwisu konta partnerskiego.
 3. Po wygaśnięciu umowy Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia w odniesieniu do Usług świadczonych do momentu wygaśnięcia umowy.
 4. Jeżeli po zakończeniu okresu naliczania opłat należnych Partnerowi, Opłaty należne partnerowi nie przekraczają progów wskazanych w Regulaminie, zgromadzone środki zostaną przekazane Partnerowi na wskazane konto PayPal, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Shoplo przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z ważnych powodów w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody uznaje się w szczególności łamanie warunków Regulaminu przez Partnera, naruszenie praw osób trzecich, udostępnienie Aplikacji lub Szblonu na innej stronie internetowej itp.
Dane osobowe
 1. Shoplo przetwarza dane osobowe Partnera na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Partner w celu uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych jako jeden z elementów umowy, może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane dokonując rejestracji w Programie. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując Regulamin programu partnerskiego Shoplo, Partner zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych z Shoplo Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Jednocześnie Shoplo informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera i jego dotyczących w ramach świadczenia jest Shoplo Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420, kapitał zakładowy 88 300 zł.
  • Administratorem danych klientów Partnera jest Partner.
  • Inspektorem ds. ochrony danych osobowych jest Grzegorz Lech (info@shoplo.com)
  • Dane Partnera będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Shoplo i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
  • Partnerowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • Partnerowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Partnerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ważność i zmiany regulaminu
 1. Shoplo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Shoplo wygasa, po wypowiedzeniu przez Partnera.
 2. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem https://www.shoplo.pl/program-partnerski/regulamin i zapoznawania się z nimi.
 3. Shoplo zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości i w dowolnym momencie.
 4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Jakiekolwiek reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres pomocy wskazany na Shoplo. Shoplo rozpatrzy zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od daty jego zgłoszenia.